Rubriky
Nezařazené

Při nejlepším vědomí a svědomí

Následující příspěvek reaguje na „Vyjádření k Deklaraci podpory lidí v rámci genderové, sexuální a vztahové
diverzity
„, kterou sepsali členové ČMPS Jan Čapek, Jiří Dan, Zbyněk Galvas, Jaroslav Šturma (členové sekce ČMPS psychologie náboženství) a byl publikován v 12/2021 Zpravodaji ČMPS na str. 17.

Deklarace při nejlepším vědomí a svědomí, tedy odborných znalostech a zkušenostech reflektuje soudobý stav poznání v oblasti genderové, sexuální a vztahové diverzity. Je podložena odbornými zdroji, doporučenými postupy a mezinárodní spoluprací odbornic*odborníků v této oblasti. Byla vytvořena jako alternativa k morální panice v médiích i reakcím části odborné veřejnosti. Byla myšlena jako pozitivní proaktivní krok zastání se identifikované ohrožené skupiny a podpory dobré praxe, včetně podpory síťování těch, kdo se této tematice odborně věnují, či prostě hledají informace, zkušenosti a chtějí se zasadit o změnu pro tuto ohroženou skupinu a celou společnost (tak, jak na to to ve svých Doporučených postupech apeluje Americká psychologická asociace).

Deklarace je i podnětem k diskuzi, kterou kolegové takto svým vyjádřením využívají. Lze si nevšimnout, že reagují kolegové ze sekce náboženství. Lze uklidnit, že přístup tzv. informovaného souhlasu (v otázkách tranzice), nespočívá v ponechání dětí a nezletilých bez orientace, vedení a pozitivních vzorů, ale lze říci, že naopak. Platforma (Queerpsychologie.cz) apeluje na to, aby lidé působící v pomáhajících profesích měli především zvědoměny své představy a postoje k takto osobní tematice, jakou je sexualita a genderová tematika – postoje, které jsou zásadně ovlivněny osobní normou a společensko-historickým kontextem. Dobrá praxe má poskytnout respektující poradenské a terapeutické vedení a nabídnout pestré možnosti mimo normativní medicínský rámec, který v ČR převažuje: jeho součástí je např. představa, že tranzice stojí na medicínské, a to konkrétně chirurgické proměně těla (jak se i z reakce kolegů může zdát – přestože děti a dospívající takovéto zákroky prakticky podstupovat nemohou), pak také nucená sterilizace, respektive kastrace, jako podmínka uznání úřední změny pohlaví, která je dlouhodobě kritizována a novela zákona dlouho blokovaná (nicméně k tomu se kolegové ve svém zájmu o trans dospívající nevyjadřují). Pro změnu či obohacení přístupu k trans osobám hovoří především empiricky podložené zkušenosti (konzistentní a mezinárodní) o tom, že právě podpora hormonální terapie a sociálního uznání identity vede k zásadnímu snížení suicidality a dalších patologických jevů, přičemž v dospělosti takoví jedinci vykazují fyzické, duševní, sociální a duchovní zdraví přinejmenším srovnatelné s jejich vrstevníky*vrstevnicemi. Faktem je, že to, co pro mnohé odborníky*odbornice je zvláštností a nezvykem, pro jiné je právě onou „přirozenou daností“. Proto také vznikla Deklarace a zformovala se Platforma, jako vyslyšení potřeby lidí pracujících s lidmi v rámci zmíněné diverzity právě po pravdivých a komplexních informacích a zkušenostech z dané problematiky, navázaní spolupráce a vzájemného naslouchání. Jedním ze zásadních vodítek je přitom také respektující naslouchání právě dotyčným lidem, dětem a dospívajícím. Stále v médiích i od odborníků a odbornic zaznívá evidentní znevažování jejich identit, zkušeností a potřeb. Tedy něco, co bylo jednoznačně identifikováno jako zásadní negativní vliv podporující projevy menšinového stresu.

Ohledně hormonální terapie, je také na místě vycházet z empirických podkladů, než z toho, čemu jsme ochotni věřit. Je fakt, že ne všechny děti a dospívající postupují v tranzici lineárně, ne všechny využívají hormonální terapii, nebo v ní vytrvají. To podporuje apel, že přístup by měl být individuální, nenormativní a otevřený. Nicméně nic z toho není důkazem patologie či iatropatogenních intervencích, poškození apod. Nic z toho není důkazem, že např. hormonální terapie má být upírána. Dle odborných zkušeností mnoho dětí a dospívajících se projevuje nějak pestře ohledně své genderové identity, orientace, respektive sebevyjádření. Zároveň zkušenosti hovoří o tom, že takoví jedinci mívají jasno v tom, zda jde právě o pestrost jejich vyjádření, či projev jejich identity. A potřebují bezpečné místo, kde v rámci podpory, poradenství či psychoterapie se v tomto mohou zorientovat, pokud v tom jasno nemají. Aniž by bylo jejich prožívání zpochybňováno či patologizováno a stigmatizováno. Snaha pomoc, podpořit, ochránit a neuškodit by neměla maskovat naše vlastní pochyby, nejistoty, obavy a domněnky.

Jako vodítko můžeme využít naši kulturní a odbornou zkušenost s „homosexualitou“. Svého času tento diskurz byl veden stejně, jako se nyní vede ohledně genderové identity. Bylo varováno před traumaty, zneužitím, nevhodnou rodičovskou péčí apod. Bylo varováno před nápodobou, vlivem médií a nesprávnou výchovou. Dosud někteří lidé z odborné veřejnosti otevřeně neuznávají např. bisexualitu. A neheterosexualita je mnohdy implicitně přeci jen vnímána jako něco „ne přirozeného“. Ukázalo se, že tento přístup reflektuje více naše vlastní představy, stereotypy či předsudky, než projev starostlivosti vůči reálnému ohrožení gayů či leseb. V současné době je mnohými státy tzv. konverzní terapie výslovně zakázána. V případě genderové identity přitom diskurz je ve stejné dikci a už jen to by nás mělo upozornit na rozvahu, zda se historie jen neopakuje.

Segregace toalet na základě genderu s odůvodněním, aby se nenarušovala intimita a práva „ostatních“ dětí, pak vyznívá stejně, jako svého času segregace na základě rasy, etnika apod. Je ironie podporovat práci s dětmi a ošetřit jejich traumata a zároveň je nutit do společenských situací, které, jak víme, traumatické mohou být. Situace, kdy se žák identifikuje jako heterosexuální muž, má mužskou sociální roli, mužské jméno, mužský vzhled a bude chodit na toalety s žákyněmi, nebudí dojem prospěchu vůči nikomu. Přitom v praxi školy mívají toalety např. pro studující se speciálními potřebami (které nejsou děleny dle genderu), nebo zvolí jiný kreativní přístup. Na místě je tedy inspirovat se příklady dobré praxe a školy podporovat. Vycházet z doporučených postupů a zkušeností (není mi známo, že by základní školy zřizovaly pohlavně smíšené toalety, neznám žádnou – naopak znám ty, kde jsou takto – zbytečně – separované i šatny – kde se děti přezouvají).

Je sice trochu prekérní formulovat, že literatura uvedená k Deklaraci je „jednostranným výběrem“ (není jiný český výzkum trans osob v ČR, je zde soudobá literatura renomovaných profesních společností aj. – vše dostupné online a otevřené diskuzi), ale samozřejmě je na místě diskuze, kritický přístup a sdílení nových informací. Nejspíš se ukáže, že jde jen o nuance, jak z výše uvedeného textu snad vyplývá. Zároveň, se vší úctou, mám potřebu upozornit, že vždy jde najít literaturu podporující ten či onen „rozdílný pohled“ (např. nejdeme spoustu publikací varujících před homosexualitou a stejnopohlavními rodinami). Klíčové je, že nemá jít o podporu toho či onoho pohledu, ale vytváření pohledu na základě empirických dat, zkušeností a respektování odborné úrovně poznání. Včetně toho, že od 1. 1. 2022 již „transsexualita“ jako diagnóza neexistuje, tematika genderové identity byla vyřazena z oblasti duševních poruch a je nyní v rámci oblasti sexuálního zdraví jako „genderový nesoulad“ předřazena tematice těhotenství. Dovolím si znovu jako vodítko nabídnout problematiku „homosexuality“, respektive přístupu k ní, protože téma genderové identity ji kopíruje.

Řekne-li někdo, že venku prší a jiný že ne, můžeme mít jiný názor (možná se setmělo, možná se nám zdá, že slyšíme déšť, možná jsme se právě vrátili zvenčí a pršelo tam…). Odborník*odbornice je pak ten, kdo se má podívat z okna a zjistit, co z toho je pravda.

Mgr. Jiří Procházka, jeden z iniciátorů vzniku Platformy lidí působících v oblasti genderové, sexuální a vztahové diverzity (Queerpsychologie.cz)
poradenský psycholog a psychoterapeut, tajemník Prezidia Asociace manželských a rodinných poradců ČR, člen Genderové expertní komory ČR a České asociace pro psychoterapii

leden 2022

Rubriky
Nezařazené

Dejte o sobě vědět

Jste queer friendly/informed psychoterapeut*ka či poradce*kyně a chcete dát o sobě potenciálním klientům*tkám vědět? Prosím, vyplňte dotazník, jehož výstupem bude mapa odborníků*nic určená pro klientelu. Za realizaci odpovídá RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. (Queer Geography, NUDZ).

LGBTQ+ klientela má dlouhodobé problémy najít někoho, u koho má jistotu, že bude uplatňovat citlivý a afirmativní přístup. Tímto krokem mnoha lidem výrazně pomůžete.

Rubriky
Nezařazené

Základní principy senzitivního jazyka a komunikace

Používaná LGBT+1 terminologie by měla být inkluzivní a zároveň jednotná. Níže uvádíme termíny, kterým je lepší se vyhýbat ať už kvůli tomu, že jsou zastaralé, málo inkluzivní, nebo jinak nevhodné:

 • Označení osob dle sexuální orientace v mužském tvaru (bisexuál, pansexuál, asexuál → bisexuální osoba, pansexuální osoba, asexuální osoba);
 • Homosexuál, homosexuálové, homosexuální orientace – dnes už překonaný termín, je lepší se mu vyhnout, pokud to jde (např. gayové a lesby, lidé neheterosexuální orientace atd.);
 • Homosexuální páry → stejnopohlavní nebo stejnogenderové páry, vztahy osob stejného pohlaví/genderu;
 • Manželství homosexuálů, manželství gayů a leseb → manželství pro všechny (neexistuje rozdíl mezi manželstvím heterosexuálních lidí a gayů a leseb, a nemělo by se poukazovat na to, že jde o dvě různé věci);
 • Páry opačného pohlaví → páry různého/jiného genderu;
 • Transsexuál, transsexuálka, FtM, MtF – v dnešní době překonané termíny, navíc jde o genderovou identitu, ne o sexuální orientaci → trans muž nebo trans maskulinní osoba, trans žena nebo trans femininní osoba, trans člověk, transgender člověk (trans, transgender je adjektivum); trans lidi vždy oslovujeme/píšeme o nich v souladu s tím, jak se identifikují, ne na základě připsaného pohlaví;
 • Přeměna, proměna, změna pohlaví → tranzice nebo lépe gender potvrzující proces (nejsme v pohádce a trans lidé se nepřeměňují nebo neproměňují v něco jiného);
 • Biologické pohlaví → pohlaví připsané po narození nebo zkráceně připsané pohlaví;
 • Intersexuál, hermafrodit → intersex osoba; nepoužívat intersexualita – nejde o sexualitu, ale o variaci pohlaví;
 • LGBT+ práva → rovná práva pro všechny, rovná práva pro LGBT+ osoby;
 • V souvislosti s coming outem není vhodné používat např. „vyoutovat se, vyoutovaný*á“2 (odkazuje ke sportovním utkáním, kde out představuje selhání), nebo „přiznat se“ (evokuje sdělení něčeho nepříjemného, za co se člověk stydí) → projít coming outem, oznámit, sdělit;
 • Menšina – souvisí s menšinovým statusem, může vést k pocitům méněcennosti; sexuální menšiny – tady se navíc LGBT+ tematika redukuje jen na sexualitu → lépe skupina, LGBT+ lidé atd.;
 • LGBT+ komunita – komunita je definovaná vzájemnými vztahy a všichni LGBT+ lidé neznají všechny ostatní LGBT+ lidí a bez vztahu komunita není, existence LGBT+ komunity je tedy iluzorní, taky se nepoužívá heterosexuální nebo cis komunita → LGBT+ lidé nebo lidé (v rámci) genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti.

V textech, které mají být genderově senzitivní, by nemělo docházet ke zneviditelňování skupin osob, zde konkrétně žen, proto se vyhýbáme používání generického maskulina. Možné alternativy:

 • Zdvojování tvarů (klienti a klientky, studentky*studenti; mentoři*rky si vyměnili*y tisíce zpráv s klienty*kami poradny);
 • Střídání pořadí rodů (mentorky a mentoři / mentoři a mentorky);
 • Využití slovesných adjektiv (studující místo studenti, vyučující místo učitelé atd.);
 • Přechylování (Irena Smetáčková, psycholog → psycholožka Irena Smetáčková);
 • Adjektivum, skládání slov (porady zaměstnanců → pracovní porady);
 • Nahrazení názvů osob (pomocník → pomocná síla, teenager → dospívající);
 • Deiktická formulace (podpis zaměstnance → váš podpis);
 • Opis větou nebo konstrukcí (pro všechny uživatele poradny → pro všechny, kdo poradnu využívají);
 • Vynechání maskulina (platy zaměstnanců v organizaci → platy v organizaci);
 • Eliminace používání mužských koncovek (pokračovat nepřihlášený → pokračovat bez přihlášení).

1) Zkratka pro lesby, gaye, bisexuální, trans osoby a další příslušníky*ice genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti.
2) Hvězdička, na rozdíl od lomítka, které znamená „nebo“, zahrnuje celé spektrum genderové diverzity, proto preferujeme používání hvězdičky.

(Autor: Karel Pavlica)

Rubriky
Nezařazené

Diplomové práce

Zde se nachází seznam v ČR vzniklých diplomových prací s tématem GSRD/LGBTQ+, pokud byste v seznamu chtěli zveřejnit práci, napište prosím na lgbt.psychologie@gmail.com.

Martina Pokertová: Všímavost u homosexuálně orientovaných osob

Karolína Slezáková: Suicidalita u mladých dospělých s homosexuální orientací

Kristýna Kafuňková: Sociální přijetí homosexuálních křesťanů, Homosexuální křesťané žijící v celibátu

Jan Šestauber: Neheterosexuálové a jejich self-esteem v kontextu praktikování katolické víry

Jiří Ammer: Sexuální orientace, genderový vývoj a gender-role behavior dětí homosexuálních rodičů: systematická review, Qualitative research of attachment relationships in homoparental families

Kateřina Stachová: Nebinární gender identity

Hana Dupalová: Život transsexuálů a vývoj jejich identity

Pavlína Gregorová: Vyrovnávání se rodičů s transsexualitou potomka

Karolína Štípská: Vliv přístupu pomáhajících profesí na tranzici u FtM

Zlata Heřmánková: Domácí násilí ve stejnopohlavních vztazích se zaměřením na proces hledání pomoci u obětí

Adrian Fontaine: Partner Communication and Satisfaction in Homosexual Relationships: A Qualitative Analysis

Miroslav Šubrt: Přístupy ke snové realitě a obsah snů u transsexuálních osob

Petr Šandera: Bariéry gay a lesbické mládeže při využívání sociálních služeb, Faktory ohrožující práci s gay a lesbickými klienty vnímané sociálními pracovníky

Eva Stejskalová: Koncepty maskulinity a její prožívání u otevřeně homosexuálních mužů

Petra Zoubková: Role internetu ve formování identity bisexuálních žen

Rubriky
Nezařazené

10 mýtů o LGBTQ lidech

1. LGBTQ člověkem jste, protože vaše sexualita je nevyzrálá nebo ve svém vývoji opožděná. 
FAKT: Tím, že mladému gayovi otec ukáže „jak se chová správný chlap“ jeho sexuální vývoj nezmění. LGBTQ osoby mohou mít opožděný vývoj v oblasti sexuality, ale to proto, že mu nikdo během jejich dospívání nevěnoval pozornost – společnost vede LGBTQ osoby k tomu, aby svoji sexualitu a city skrývaly, styděly se za ně a nepřijímaly je.
 
2. Homosexualita vzniká v dětství působením zahlcující, hyperprotektivní matky a chybějicího, emočně distancovaného otce. 
FAKT: Matky gay chlapců mohou být více ochraňující, protože mohou vnímat, že chlapec je odlišný („zranitelnější“, méně průbojný apod.), otce naopak jinakost chlapce může vzhledem k genderovým stereotypům odrazovat. Existuje spoustu dětí s hyperprotektivními matkami a distancovaným otcem, které jsou heterosexuální a cisgender.
 
3. Seznamování dětí s LGBTQ lidmi a problematikou může změnit jejich sexuální orientaci nebo genderovou identitu. 
FAKT: Heterosexuální/cisgender dítě se nestane LGBTQ osobou tím, že se setká s LGBTQ člověkem ani tím, že je vychováváno párem složeným z LGBT+ lidí. Naopak se ukazuje, že to posiluje toleranci dítěte k odlišnostem.
 
4. Sexuální zneužívání v dětství může z člověka udělat LGBTQ osobu. 
FAKT: Pokud někdo vyhledává homosexuální vztahy či pohlavní styky po sexuálním zneužití, jde o způsob vyrovnávání se s traumatem, nikoliv o změnu orientace. Je třeba léčit trauma, ale zároveň respektovat aktuální prožitky dané osoby.
 
5. Může být zabráněno tomu, aby se někdo stal LGBTQ, nebo může být z této identity „vyléčen“. 
FAKT: Z homosexuality ani nonkonformní genderové identity nelze „vyléčit“, nelze „vychovávat k heterosexualitě“ (např. odebíráním určitých hraček). Každá taková snaha vede u LGBTQ dětí k prohloubení depresí, sníženému sebehodnocení a sebevražedným pokusům.
 
6. Lidé si svoji orientaci a identitu vybírají či jí můžou změnit. 
FAKT: Identita a orientace jsou s vysokou pravděpodobností vrozené podobně jako temperament (nejspíš na podkladě epi/genetických a hormonálních mechanismů). LGBTQ člověk může něco „hrát“, snažit se přizpůsobovat nárokům okolí, ale to nezmění skutečnost, že je LGBTQ. To, že se žena vyoutuje jako lesba v 50 letech neznamená, že předtím byla heterosexuální. Orientaci a genderovou identitu nelze vlastní vůlí změnit.
 
7. Během dospívání se člověk „může rozhodnout“ o sexualitě a genderové identitě, dítě dostane „druhou šanci“ na to být heterosexuální nebo cisgender. 
FAKT: I když teenageři experimentují v sexuální a genderové oblasti, neznamená to, že se během puberty změní, ale pravda je ta, že nacházejí „sami sebe“, objevují něco, co je jejich součástí (byť doteď třeba jen v zárodku).
 
8. LGBTQ odkazuje výhradně k sexuálnímu chování. 
FAKT: Být LGBTQ zdaleka není jen o sexuálním chování, ale jde o mnohavrstevnou zkušenost – mimo sex jde o přitažlivost k určitým osobám, budování a udržování vazeb, jde o identitu – emoční, mentální, spirituální a sociální. Konkrétní chování je jen odnoží vycházející z celku osobnosti.
 
9. LGBTQ nejsou osoby, ale „alternativní životní styl“. 
FAKT: LGBTQ nejsou „alternativní“, LGBTQ lidé tu byli, jsou a budou, jejich existence i jednání je běžná věc. Od dětství je lidem říkáno, že být LGBTQ osobou je nenormální a náročné, ale ve skutečnosti je daleko náročnější (přinejmenším v tolerantnějším prostředí) hrát jako neheterosexuál heterosexuála nebo jako jako transgender člověk cis-člověka.
 
10. Neheterosexuální vztahy netrvají dlouho. 
FAKT: LGBTQ vztahy mohou přetrvávat i přes překážky v oblasti práva, náboženství, někdy i rodiny partnerů. Udržují se stejnými mechanismy jako heterosexuální vztahy – dobrou komunikací, akceptací partnera a respektem k vzájemným odlišnostem.
 
(Volně podle knihy LGBTQ Clients in Therapy od Joe Korta zpracoval Miroslav Šubrt)